Elsäker arbetsmiljö

För en tryggare vardag!

Elolyckor beror både på arbetsfel och fel på elanläggningar

Varje år sker det över 450 elolyckor i Sverige som rapporteras till elsäkerhetsverket. Utöver detta finns ett stort mörkertal. Den vanligaste typen av elolycka är strömgenomgång, d.v.s. ström som går igenom kroppen. Detta kan ge både korta och långvariga skadeeffekter. Den andra typen av elolycka är ljusbåge, d.v.s. när strömmen tar vägen igenom luften t.ex. en åskblixt. Detta kan ge allvarliga brännskador.

MPEL Konsult har som ambition att minska antalet elolyckor och tillbud tillsammans med våra kunder!

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det finns rutiner och checklistor samt att resp. elektriker eller servicetekniker har rätt kompetens för aktuella arbetsuppgifter. Vi kan hjälpa er med både utbildningar i elsäkerhet samt ta fram eller se över ert egenkontrollprogram med rutiner anpassat för er verksamhet.

Det är innehavaren av en elanläggning, d.v.s. den som råder över anläggningen, som ansvarar för att elanläggningen är säker. Vi kan hjälpa er med både periodiska kontroller av anläggningen samt se över er organisation och Elanläggningsansvar enl. elsäkerhetsföreskrifter och SS-EN 50 110-1.

Egenkontrollprogram

Från den 1:a juli 2017 ska alla företag som gör elektriska installationer på en elanläggning ha ett egenkontrollprogram som beskriver företagets rutiner gällande elinstallationer och kontroller. Det ska också finnas en elinstallatör för regelefterlevnad knuten till företaget, och en tydlig kompetensinventering över anställda som gör elinstallationer, där man säkerställer att rätt kompetens för uppgiften.

Vi har hjälpt flera företag med sina egenkontrollprogram, där fokus är att det ska vara enkelt, och en naturlig del av verksamheten. Vi brukar också ta med företagets elsäkerhetsorganisation enl. SS-EN 50 110-1 inkl. rutiner för att utse elsäkerhetsledare. Vi hjälper gärna er med att ta fram eller se över och uppdatera ert egenkontrollprogram.

Meny