Referenser

Vårt mål är nöjda kunder med säkra arbetsplatser!

MPEL Konsult spänner ständigt bågen mot nya utmaningar och erfarenheter!

Vi har många spännande uppdragen hos både nya och befintliga kunder, som finns inom bl.a. industrin, elinstallationsbranschen, fastighetsbranschen och infrastruktur mm.

Uppdragen omfattar bl.a.

 • Kundanpassade utbildningar inom el- & maskinsäkerhet
 • Projektsamordning
 • Förstudie och förfrågningsunderlag
 • CE-märkning och riskanalys samt beräkning och verifiering av PLr-nivå
 • Atex-utredning med klassningsplaner och systembeskrivningar mm
 • Entreprenadbesiktningar och periodisk kontroll
 • Drift & underhåll av högspänningsanläggningar
 • Framtagande av egenkontrollprogram
 • Elkonstruktion & PLC-programmering

Referenser fylls på efter godkännande av resp. kund.

Energimätning vid Magnihill AB

Vart tar energin vägen kan man undra? Vid Magnihill i Mörarp jobbar man mycket med energifrågan, och har nyligen installerat en stor solcellspark som bidrar till det egna elbehovet för att förädla och frysa in färska grönsaker.

Nu tar man nästa steg och installerar ett energi-mätningssystem för att kontinuerligt ha koll på var energin tar vägen i anläggningen. Att mäta är att veta, och ett led i att effektivisera energianvändningen.

MPEL Konsult har i samarbete med Megacon tagit i drift ett nytt system för att ha koll på energiförbrukningen av fabrikens olika delar varje timme året om. Ett 20-tal mätpunkter är installerade, och rapporter kan nu tas fram i realtid. Under året kommer vi att utvärdera och leta förluster.

Stort tack till Magnihill för ännu ett spännande projekt!

Idrifttagning av nytt överordnat säkerhets PLC vid Lantmännen Cerealia i Malmö

Under 2021 påbörjades förstudie och upphandling av nytt överordnat säkerhets PLC för nödstopp av fabrikens olika delar vid Lantmännen Cerealia i Malmö. I oktober 2022 blev det nu dags för den spännande idrifttagningshelgen som skjutits fram p.g.a. leveransförseningar av produkter. Under fyra dagar stod fabriken stilla då det nya systemet installerades, kopplades ihop med befintlig anläggning och testades skarpt.

MPEL Konsult har hjälpt till med både förstudie, upphandling, elkonstruktion för anpassning av befintlig anläggning och projektsamordning genom hela projektet till uppstart. Efter en intensiv helg kom allt åter i full drift, nu med ökad säkerhet och enklare återställning efter nödstopp. Anläggningen är nu också lättare att anpassa vid framtida förändringar.

Vi tackar för ett mycket spännande och intressant projekt!

Flera projekt inför kampanjen 2022 vid Nordic Sugar, Örtofta

MPEL Konsult har via Rickard varit delaktig i flera projekt för att färdigställa bruket inför kampanjen, bl.a. nya kompressorer, ombyggnad av pannhus och sockersiktar mm. Både Rickard, Hans och Magnus är dessutom engagerade i olika delar av projekten för den nya lösningsfabriken och ombyggnad av sockerpaketeringen. Det gäller både elkonstruktion och riskbedömningar för maskinsäkerhet mm.

Risk & sårbarhetsanalys äldre ställverk Nordic Sugar

På Örtofta sockerbruk är de flesta ställverk nya och moderna. Men det finns också äldre motorställverk där både arbetsmiljön för elektriker är sämre och sårbarheten vid onödiga avbrott blir stor.

MPEL Konsult fick under 2022 i uppdrag att göra en förstudie på ett nytt ställverk, där en risk & sårbarhetsanalys på befintlig ställverk ingick. Förstudien resulterade i en rapport som visar på de risker som finns för servicepersonal och tog fram flera nya alternativ som nu är underlag för beslut.

Ex-klassning vid Alde International systems i Färlöv

Vid Alde i Färlöv utanför Kristianstad tillverkas värmesystem för bl.a. husvagnar och husbilar. Vid test av utrustningen används Gasol via interna rörledningar i anläggningen.

MPEL Konsult fick uppdraget att ta fram en klassningsplan och åtgärdsförslag för att säkerställa vilka ATEX-zoner som gäller vid olika arbetsstationer, som i sin tur påverkar valet av el utrustning mm.

Upphandling och projektsamordning vid ny solcellspark åt Magnihill AB

Vid Magnihill AB i Mörarp produceras frysta färska produkter från växtriket för både svenska marknaden och export.

Med stora frysar går det åt en hel del el även sommartid. Det blev därför ett självklart vak för Magnihill att satsa på solceller för att bidra till elproduktionen i södra Sverige och samtidigt hålla ner kostnaden för elkonsumtionen.

MPEL har hjälpt till med förfrågningsunderlag och upphandling för en ny solcellspark på 1 MW. Samtidigt har vi sett över den interna högpänningsfördelningen på anläggningen så att solcellselen kan kopplas in på bästa sätt nära produktionen. Vi har också i samarbete med Megacon tagit fram ett nytt energimätsystem för att hålla koll på både elproduktion, egen konsumtion och försäljning av el till företag inne på området.

Driftsättningen blev försenad p.g.a. leveransproblem, men nu har första delen av parken driftsatts, och nästa del beräknas komma igång i september.

Riskbedömning och leveransbesiktning av maskinlinjer.

Vid Nordic Sugars anläggning i Örtofta händer det mycket just nu. Många delar från Arlöv kommer att flyttas till Örtofta, vilket innebär stora ombyggnader.  MPEL Konsult medverkar i riskbedömningar och leveransbesiktningar vid ombyggnad i sockerpaketeringen.

Arbetet innebär bl.a. leveransbesiktning av kompletta maskinlinjer enl. SS-EN 60 204-1 samt riskbedömning enl. maskindirektivet och specifikation av skyddsfunktioner enl. SS-EN 13849-1 för sammansatta maskiner.

MPEL Konsult hjälper ESS för ökad elsäkerhet!

En av världens mest moderna forskningsanläggning, European spallation source (ESS) med en protonaccelerator håller nu på att färdigställas i Lund. Protonerna kommer nästan att nå ljusets hastighet innan de kolliderar med ett roterande heliumkylt hjul, då det frigörs neutroner som leds ut i experimentstationer. Det är tretton medlemsländer i Europa som bidrar med teknisk utrustning, kompetens och finansiering där forskning kommer att ske inom bland annat medicin, biologi, kemi, fysik och teknik. Anläggningen beräknas att tas i drift för forskning 2023.

MPEL Konsult är väldigt glada och stolta över uppdraget som vi fått under 2021 i samarbete med Sigma Industry gällande ökad elsäkerhet.  Tillsammans med ESS Electrical Committee har vi tagit fram en ny webb baserad utbildning för säkert elarbete på anläggningen baserad på SS-EN 50 110-1 och ESS egna rutiner som också har granskats. Nya utbildningspaket planeras framöver.

Uppdraget innebär också hjälp med periodisk kontroll av elanläggningen som har påbörjats.

Läs mer om ESS under: http://www.europeanspallationsource.se

Projektsamordning för HSP och LSP-ställverk vid fabriksflytt till Landskrona

I samarbete med Nepab Nätentreprenad AB i Höganäs har vi projekterat och samordnat upphandling av nya ställverk åt fastighetsägaren Acrinova då lokaler anpassats för Multichannel som flyttar från Malmö till Landskrona.

Projektet har innefattat både nytt 12 kv ställverk Xiria från Eaton samt 1200 kVA transformator och Tabula lågspänningsställverk byggt av Elektroproduktion i Lomma. Samordning har skett mellan Acrinova, Landskrona Energi, Elektroproduktion, Nexans och Säkra installationer Syd AB.

Utredning och förfrågningsunderlag för nytt överordnat sökerhets PLC

Vid Lantmännen Cerealia i Malmö har vi under 2021 genomfört en förstudie och tagit fram förfrågningsunderlag för nytt överordnat säkerhets PLC till Nödstopp vid Lantmännen Cerealia i Malmö.

Lantmännen Cerealia, även känt under varumärkena Nordmills och Kungsörnen maler säd till mjöl som blir till goda bröd!

Målet är nu att få en högre säkerhet på nödstoppskretsar i hela fabriken baserat på genomförd riskanalys, och enklare hantering vid återställning, samt en flexibilitet för framtiden. Upphandling beräknas ske till hösten, och idrifttagning sker våren 2022. Vi kommer att stötta projektet hela vägen till idrifttagning.

Svevia och MPEL Konsult har inlett samarbete för ökad elsäkerhet!

Under 2020 tecknade MPEL Konsult avtal med Svevia och har hjälpt till med rutiner och löpande utbildningar för en ökad elsäkerhet. Ett nytt egenkontrollprogram har tagits fram för de arbeten som gäller elektriska installationer. Magnus Persson är nu Svevias Elinstallatör för regelefterlevnad, och verkar som rådgivare när funderingar kring elinstallationer uppstår. Under året har ett antal digitala utbildningar för berörda personer hållits, och delegeringar tagits fram.

Utbildning av YH-studenter i Elprocad

Under 2020 inledde vi ett samarbete med Procad AB som säljer och utvecklar Elprocad. Både 2020 och 2021 har vår erfarne elkonstruktör Hans Mårtensson varit kursledare på distans  i Elprocad för studenter inom Yrkeshögskolan i Västerås.

Öppna och kundanpassade utbildningar

I samarbete med Insu genomför vi både öppna och kundanpassade utbildningar inom bl.a.

 • Elsäkerhet vid arbete
 • ESA 19 samt ESA Industri & Installation
 • Elinstallationsregler
 • Kontroll före idrifttagning (inkl. praktiska övningar)
 • Maskiners elutrustning
 • Arbete med och nära spänning (inkl. praktiska övningar)

Läs mer och boka på: https://www.mpelkonsult.se/utbildningar/

El-Vis Utbildningar

Utbildningar och utveckling av El-Vis programvara för ledningsdimensionering

I samarbete med El-Info hjälper vi till att utveckla programvaran El-Vis och genomför både öppna och kundanpassade utbildningar som omfattar:

 • Ledningsdimensionering och dokumentation av enlinjeschema
 • Hantering av checklistor och riskanalyser online med mobilen
 • Ett levenad egenkontrollprogram
 • Sökmotor i föreskrifter och standarder

Läs mer och boka på: https://www.mpelkonsult.se/utbildningar/

RWE Renewables – Framtagande av nytt Egenkontrollprogram och kundanpassade utbildningar

Då RWE Renewables etablerade sig i Sverige och bl.a. tog över ett antal vindkraftsparker så fick MPEL Konsult förtroendet att hjälpa till med nytt anpassat egenkontrollprogram för den egna verksamheten med servicetekniker. Vi har också genomfört kundanpassade utbildningar med både teori och praktik för servicetekniker.

Installationssamordning och riskanalys för grindstyrning till kyrkan i Kristianstad!

Varje morgon öppnar grindarna till den nya kyrkogården vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad automatiskt, och stänger igen på kvällen. Då är det viktigt att detta sker säkert så att ingen kommer i kläm, och att personer varnas i tid före rörelse. Det skall också gå att komma ut efter stängningstid mm.

Vi har i samarbete med Alprotek utfört riskanalys och hållit i  installationssamordning samt elkonstruktion och PLC-programmering för den automatiska grindstyrningen till kyrkogården.

Alprotek

Riskanalys och samordning vid CE-märkning av specialsystem på Hässelholmsdepån!

Hässleholmsdepån är Region Skånes nya depå för underhåll och service av Öresundstågen. Det finns 10 spår i verkstaden både för lackering, byte av hjul mm och dessutom en special hall för svarvning av hjul på tågen. Tågen rullar in i verkstaden för egen maskin med kontaktledning som sedan frånkopplas och förreglas mot övriga system. Säkerheten är viktig för en god och trygg arbetsmiljö.

I samarbete med Alprotek har vi samordnat signalutbytet mellan de olika specialsystemen och medverkat i riskanalysen och den slutliga CE-märkningen av sammansatta maskingrupper.

https://hassleholmsdepan.oresundstag.se/

Anpassade elsäkerhetsutbildningar och nya Egenkontrollprogram

Vid Nordic Sugars anläggningar i Örtofta och Arlöv har vi i samråd med resp. elavdelning tagit fram elsäkerhetsutbildningar för elektriker och elmekaniker samt rutiner för egenkontroll och kompetensinventering i ett nytt egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogram och kundanpassade utbildningar

Lyckeby bedriver verksamhet i bl.a. Nöbbelöv och Mjällby. Här har vi hjälpt till med nytt egenkontrollprogram och anpassade utbildningar för både instruerade personer och servicetekniker.

Utbildning i elsäkerhet för driftoperatörer, och uppdaterat egenkontrollprogram

Stadex bedriver verksamhet i Malmö. Det är viktigt för driftoperatörer att på ett säkert sätt kunna återställa motorskydd för att upprätthålla driften. Här har vi hjälpt till med elsäkerhetsutbildningar samt nytt egenkontrollprogram för elektriker och servicetekniker.

Meny